Turn Right สิ่งที่ใช่เลือกทำได้

TURN RIGHT


สิ่งที่ใช่ เลือกทำได้

“สร้างชีวิต สร้างโอกาส สร้างรักที่ยั่งยืน”

The Barber & Shop , 8080 Cafe และ YCOMM แบรนด์ของคนที่มุมมองใหม่ ได้ทำโครงการ “Turn Right” “สิ่งที่ใช่ เลือกทำได้” เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส บ้านเด็กชัยพฤกษ์ มูลนิธิชัยพฤกษ์ “สร้างชีวิต สร้างโอกาส สร้างรักที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ช่วยเติมเต็มความรัก ความห่วงใย สร้างโอกาสและสร้างชีวิตด้วยการสร้างบ่อเลี้ยงปลา ปรับสภาพแปลงปลูกผัก สร้างแหล่งอาหารให้กับเด็กๆ เพื่อสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน
โครงการ Turn Right
เริ่มต้นจากความคิดในการสื่อสารการตลาดอย่างสร้างสรรค์ โดยบริษัท YCOMM ร่วมกับ The Barber & Shop เพื่อสร้างแบรนด์และสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ขณะที่ยังสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างจริงใจเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน (Creative Share Value)
ทั้งการสร้างการรับรู้ในแบรนด์และแสดงออกถึงความต้องการในการช่วยเหลือสังคมตามกำลังที่สามารถทำได้เป็นการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทั่วไปเล็งเห็น ตระหนักและมีทัศนคติที่ดีในการทำการตลาดอย่างสร้างสรรค์ สามารถผสมผสานการสร้างแบรนด์และการแบ่งบันสู่สังคมได้พร้อมกันโดยเราเชื่อว่าแนวทางนี้จะเป็นกลไกเล็กๆที่ช่วยยกระดับความคิด ความเข้าใจและนำไปสู่กิจกรรมที่ช่วยเหลือกันและกันช่วยการลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้เป็นแห่งการแบ่งปันและเป็นสังคมแห่งความสุขร่วมกันในท้ายที่สุด
“Turn Right” ชื่อและโลโก้ของโครงการ จึงนำแนวคิดที่ลดทอนส่วนมาจากป้ายสัญลักษณ์จราจร “เลี้ยวขวา”
แสดงออกถึงการเดินทางออกไปสู่โลกกว้าง ออกไปจากพื้นที่ที่คุ้นเคย เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขณะที่อีกมุมหนึ่ง Turn Right ยังหมายถึงการหันหรือมุ่งไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม สิ่งที่ควรจะทำ ความหมายรวมทั้ง 2 นัยจึงหมายถึง “การคิดอย่างสร้างสรรค์ ทำในสิ่งที่ใช่ ทุกคนมีพลังที่จะสามารถเลือกทำในสิ่งที่ดีได้”
โครงการแรกของ Turn Right คือ การ “สร้างชีวิต สร้างโอกาส สร้างรักที่ยั่งยืน” เพื่อช่วยเหลือน้องๆผู้ด้อยโอกาสที่บ้านเด็กชัยพฤกษ์ มูลนิธิชัยพฤกษ์ โดยให้ความช่วยเหลือในแนวทางที่สนับสนุนให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเด็กๆ ภายในมูลนิธิฯ ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ สร้างให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน และต่อยอดการช่วยเหลือให้กระจายออกไปในวงกว้างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
บ้านเด็กชัยพฤกษ์, มูลนิธิชัยพฤกษ์
บ้านเด็กชัยพฤกษ์ หรือมูลนิธิชัยพฤกษ์ เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของป้าหมอ “พญ.เคลียวพันธ์ สูรพันธ์ุ” ที่เดินทางกลับมาอยู่เมืองไทยในช่วงบั้นปลายชีวิต หลังจากไปใช้ชีวิตอยู่เยอรมันกว่า 20 ปี คุณป้าหมอพบว่ามีเด็กถูกทิ้งอยู่ในสังคมไทยมากมาย ซึ่งเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจ จึงได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือรับอุปการะ เลี้ยงดู และส่งให้เด็กๆได้เรียนหนังสือ ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2528 จวบจนปัจจุบัน กว่า 30 ปีของป้าหมอ พญ.เคลียวพันธ์ สูรพันธ์ุ กับการช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาสมากกว่า 100 คนที่เติบโตออกไปทำงานและมีครอบครัวเป็นของตัวเอง บนผืนดินของป้าหมอเอง เพราะ “การให้ คือหัวใจของทุกสิ่งที่บ้านเด็กชัยพฤกษ์ ”
ปัจจุบันป้าหมอยังคงอุปการะเด็กๆ มากกว่า 20 คน บนผืนดินพื้นที่ 10 ไร่ของป้าหมอเอง ที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนหนังสือแล้วเด็กๆทุกคนยังถูกฝึกให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะกับวัยเพื่อฝึกฝนให้มีวินัย และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เริ่มจากการรู้จักรับผิดชอบตัวเอง ซักผ้า, รีดผ้า, ดูแลความสะอาดที่พัก ฯลฯ ไปจนถึงความรับผิดชอบส่วนรวม ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว, การรดน้ำต้นไม้, ช่วยเหลืองานครัว ฯลฯ

การดำเนินการของโครงการ

ระดมทุนด้วยการจำหน่ายหมวก “Turn Right” ราคา 600 บาท
โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้าสู่โครงการฯ
เป้าหมายในการจำหน่ายหมวก Turn Right
จำนวน 300 ใบ ราคาใบละ 600 บาท
จำหน่ายจริง จำนวน 93 ใบ เป็นเงิน 55,800 บาท
คงเหลือหมวก จำนวน 210 ใบ

ความช่วยเหลือของโครงการ Turn Right ที่ดำเนินการ ได้แก่

1.ปรับพื้นที่สวนผักเกษตรอินทรีย์ จำนวน 8 แปลง ขนาด…พร้อมปลูกพืชผักสวนครัว จำนวน 400 ต้น

(พื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ)

(พื้นที่หลังดำเนินโครงการ)

2.สร้างบ่อเลี้ยงปลา ขนาด …..จำนวน 2 บ่อ พร้อมพันธุ์ปลานิล จำนวน 3,000 ตัว

(พื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ)

(พื้นที่หลังดำเนินโครงการ)

ระยะเวลาของโครงการ
เริ่มโครงการ วันที่ 14 ก.ย. – 18 พ.ย. 2561

ส่งมอบโครงการ
วันที่ 18 พ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงาน

เงินทุนตั้งต้น จำนวน 179,000 บ.
ลงทุนในโครงการทั้งสิ้น จำนวน 164,262 บ.
มีรายละเอียดดังนี้
ค่าจัดทำหมวกและค่าจัดกล่องพร้อมจัดส่ง จำนวน 51,831 บ.
ค่าประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 8,414 บ.
ค่าโฆษณาทางออนไลน์ จำนวน 1,500 บ.
ค่าก่อสร้างและจัดทำบ่อเลี้ยงปลา และแปลงปลูกผัก จำนวน 80,249 บ.
ค่าอาหารและกิจกรรม ในวันส่งมอบโครงการ 18 พ.ย. 2561 จำนวน 22,268 บ.
โครงการ Turn Right “สิ่งที่ใช่ เลือกทำได้” เป็นหนึ่งฟันเฟืองเล็กๆ ที่เกิดจากความตั้งใจอันดี ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเรายังคงเดินหน้าทำกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป เพื่อร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน
สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนโครงการ Turn Right “สิ่งที่ใช่ เลือกทำได้” ยังสามารถสนับสนุนโครงการด้วยการซื้อหมวก Turn Right ได้ที่ร้าน The Barber and Shop ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สาขาพาซิโอ ลาดกระบัง, เดอะไนน์ พระราม9, ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ และ พระราม3 หรือผ่านช่องทาง Facebook ของร้าน The Barber and Shop

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save